Artikel 1 - Het gehuurde
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een Hogedruk unit.

Artikel 2 - Duur
De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de HD Unit niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de HD Unit bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de HD Unit tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de HD Unit zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening
van huurder.

Artikel 3 - Staat van de HD unit
Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de Unit op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken,
manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4 - Verplichtingen van de huurder
4.1 Huurder dient de Unit bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen.
4.2 Huurder dient de Unit zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de Unit aan te brengen.
4.3 Huurder dient aanspraken van derden op de Unit af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.
4.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de Unit niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de Unit aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.
4.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

Artikel 5 - Schade aan de HD Unit

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de Unit door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de Unit, anders dan tengevolge van een eigen gebrek van de Unit, voor rekening en risico van huurder.
5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de Unit alsmede diefstal van de terstond aan verhuurder te melden.
5.3 Veranderingen en/of reparatie aan de Unit mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de Unit bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de Unit. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de Unit, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7 - Opzegging/ontbinding

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.
7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan
huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.
7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de Unit in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de HD Unit gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de Unit niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is
verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.
7.4 Indien huurder niet in staat is de Unit aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de HD Unit, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 8 - Overige bepalingen
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de Unit blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

1--B&J Verhuur alg. voorwaarden

Artikel 1 - Betrekking
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen B&J Verhuur vof, gevestigd te Linde, hierna te noemen B&J Verhuur en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2 - Kredietwaardigheid

Elke met B&J aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat B&J van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat B&J zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie B&J zich zal wenden tot Metaal Unie.

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst
3 1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3 2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 - Levering en terugbezorging
4 1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij B&J op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan B&J terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat B&J zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten.
Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4 2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan B&J een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van B&J op verdere schadevergoeding.

Artikel 5 - Leveringstermijn
Indien B&J zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal B&J er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6 - Controle op goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 7 - Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. B&J ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en B&J te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van B&J te doen geschieden.

Artikel 8 - Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 9 - Waarborgsom
9 1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan B&J een vast te stellen waarborgsom te geven.
9 2 B&J behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel "Opzegging / ontbinding" lid 2 bedoeld.
9 3 B&J is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens B&J heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 10 - Verzekering
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 11 - Schade en gebreken
11 1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan B&J te melden. Zonder toestemming van B&J mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
11 2 Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal B&J slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
11 3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is.
11 4 B&J is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
11 5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is B&J in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal B&J terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 13 - Mededelingsverplichtingen huurder
13 1 Huurder dient B&J onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van B&J dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
13 2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 14 - Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of B&J een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij B&J 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
 bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,
 bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
 bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,
 bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,
 bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 15 - Opzegging / ontbinding
15 1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij B&J. Indien partijen zijn overeengekomen, dat B&J bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
15 2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van B&J worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is B&J gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
15 3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is B&J bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
15 4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is B&J gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van B&J op verdere schadevergoeding.

Artikel 16 - Vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan B&J terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan B&J een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 17 - Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 18 - Retentierecht
Wanneer B&J goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. B&J geeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 19 - Betaling
19 1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19 2 B&J is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
19 3 B&J is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
19 4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
19 5 Uit het enkele feit dat B&J zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op alle door B&J gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 21 - Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van B&J , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.